روز دانشجو گرامی باد

روز دانشجو گرامی باد

۱۶ آذر ماه ۱۳۹۵ مصادف با روز دانشجو بر همه دانش جویان این مرز و بوم مبارک باد. به امید آن روز که هیچ دانشجویی هیچگاه از دانش جویی و تحصیل علم، فارغ نگردد چرا که فارغ التحصیلی نشان از رکود علمی و دانش جویی نشان از پویایی ممالک دارد. موفق و پیروز و همواره […]