دکتر مصباح؛ به عنوان پژوهشگر برتر معرفی شد

پس از افتخارآفرینی های سالیان اخیر، افتخاری دیگر در شهریور ماه ۱۳۹۹

عنوان اثر: “دیکشنری جامع دامپزشکی مصباح”

حوزه اثر: “علوم پزشکی”

رویداد علمی: “نخستین جشنواره بین المللی تألیفات برتر علمی و سومین جشنواره ملی تألیفات برتر علمی، جایزه ویژه خیام”

نام مؤلف: “غلامرضا مصباح”

رتبه مؤلف: “پژوهشگر برتر”