دکتر مصباح؛ به عنوان پژوهشگر برتر معرفی شد

دکتر مصباح؛ به عنوان پژوهشگر برتر معرفی شد

پس از افتخارآفرینی های سالیان اخیر، افتخاری دیگر در شهریور ماه ۱۳۹۹ عنوان اثر: “دیکشنری جامع دامپزشکی مصباح” حوزه اثر: “علوم پزشکی” رویداد علمی: “نخستین جشنواره بین المللی تألیفات برتر علمی و سومین جشنواره ملی تألیفات برتر علمی، جایزه ویژه خیام” نام مؤلف: “غلامرضا مصباح” رتبه مؤلف: “پژوهشگر برتر”