مروري بر ترکیبات فعال بیولوژیکی و خواص درمانی گانودرما لوسیدوم

لینک دانلود مستقیم متن کامل مقاله:

keypour-A-10-91-1-110f7f5

“مروري بر ترکیبات فعال بیولوژیکی و خواص درمانی گانودرما لوسیدوم”

سمیه کی پور ۱*، حسین ریاحی ۲، حسن رفعتی ۳
-۱ دانشجوي دکتري سیستماتیک گیاهی، گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی،
تهران، ایران
-۲ استاد، گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
۳ – دانشیار، گروه مهندسی شیمی، پژوهشکده گیاهان دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
*آدرس مکاتبه: تهران، خیابان اوین، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم گیاهی